- Dont forget to SMILE

Praat met een specialist over dit product.

020 654 5215*

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Medewerkers Store.

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Medewerkers Store.

Bedankt voor je aanmelding, {{firstName}}. Welkom bij de HP Student Store!

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Friends & Family Store.

Hartelijk dank – je bent nu geabonneerd op onze nieuwsbrief

Error

U heeft uw HP Online Store account gecreërd. Welkom!

Welkom {{firstName}}! U bent nu lid van de HP Online Store

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van HP Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten (“Overeenkomst[en]”) die tot stand komen via de online store website (“HP Store”) van HP Nederland B.V. (“HP”) en/of via telefonische verkoop door HP of door HP ingeschakelde derden, tussen HP en kopers van door HP via dergelijke weg aangeboden hardware en/of software (“Product[en]”) en/of de levering van diensten (“Dienst[en]”). De woorden “U” en “Uw” kunnen betekenen U als consument, waarbij U een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en/of U als professioneel (niet-consument). HP en U gezamenlijk worden hierna ook “Partijen” genoemd en individueel “Partij”. Wij raden U van harte aan om deze Algemene Voorwaarden op te slaan op uw computersysteem of anderszins te bewaren dan wel te printen, en goed van de inhoud kennis te nemen.

2. Identiteit van de ondernemer.
HP Nederland B.V.
Attn: PPS HP Store Manager Netherlands
Startbaan 16
1187 XR Amstelveen
Telefoonnummer: 020 654 5214
E-mailadres: nlstore.postsales@hp.com
KvK-nummer: 62544721
BTW-nummer: NL854860125B01 .

3. Aanbod en aanvaarding. Indien u op correcte wijze de bestelprocedure van de HP Store hebt doorlopen en een bestelling (“Order”) plaatst voor Producten en/of Diensten aangeboden in de HP Store of telefonisch door of namens HP, geeft U daarmee aan dat u aanbiedt de betreffende Producten en/of Diensten te kopen tegen toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Uitsluitend nadat HP Uw aanbod heeft geaccepteerd en deze acceptatie expliciet per e-mail heeft bevestigd, komt er een Overeenkomst tussen U en HP tot stand. Bent u een consument en plaatst u een Order, dan komt de Overeenkomst tussen U en HP reeds tot stand nadat U de bestelprocedure op correcte wijze geheel hebt doorlopen en afgerond en U als resultaat daarvan tevens een bevestiging op Uw scherm heeft gekregen dat de Order technisch gezien correct verzonden is, tenzij Uw Order betrekking heeft op Producten en/of Diensten die onder duidelijk vermelde voorwaardelijkheden aangeboden worden op de HP store en waaraan eerst voldaan dient te zijn alvorens er een Overeenkomst tussen U en HP tot stand kan komen ten aanzien van de betreffende Order.

4. Orderbevestiging. Indien HP na ontvangst van Uw order overgaat tot acceptatie van Uw order, waardoor er een Overeenkomst tot stand komt tussen U en HP, zal HP na acceptatie een bevestiging van Uw order (“Orderbevestiging”) naar het door U in de Order opgegeven e-mailadres versturen. In geval van telefonische verkoop ontvangt u de Orderbevestiging in papieren vorm, tenzij U er mee akkoord gaat dat HP de Orderbevestiging naar een door u opgegeven e-mailadres zal versturen. Bent u een consument, dan zal HP spoedig na ontvangst van Uw Order, een Orderbevestiging versturen aan het door U in de Order opgegeven e-mailadres.
De Orderbevestiging beval alle relevante informatie voor U als consument in relatie tot de Order. U dient deze Orderbevestiging direct na ontvangst daarvan, goed door te nemen, en in geval van door U geconstateerde onjuistheden of onvolkomenheden, deze direct aan ons door te geven door middel van een antwoord op de Orderbevestigingse-mail met daarin de door U gecorrigeerde gegevens, zodat HP een eventuele fout tijdig kan herstellen. U kunt deze gecorrigeerde gegevens ook telefonisch aan HP doorgeven via het in de Orderbevestiging genoemde telefoonnummer.

5. Afleveringstermijn, eigendom en risico. Aflevering kan uitsluitend binnen Nederland plaatsvinden. De in de HP Store getoonde voorraadinformatie en/of leveringstermijnen voor Producten zijn uitsluitend indicatief. HP zal zich naar redelijkheid inspannen om de van de Order onderdeel uitmakende Producten conform deze indicatieve leveringstermijnen af te leveren, maar kan zulks niet garanderen. Indien de indicatieve leveringstermijn niet gehaald kan worden, zal HP U informeren over de nieuwe leveringstermijn. HP mag er voor kiezen software en de bijbehorende product-/licentie-informatie via elektronische verzending of via download af te leveren. Acceptatie van de geleverde Producten geschied op het moment dat U de Producten in ontvangst neemt, met inachtneming van de in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden omschreven bedenktijd. Bent U een consument, dan zal HP de van de Order onderdeel uitmakende Producten binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, afleveren, tenzij U akkoord gaat met een latere afleveringstermijn. Indien u niet akkoord gaat met de U aangeboden latere leveringstermijn, kunt U de Order kosteloos (indien van toepassing: deels) annuleren en ontvangt U eventueel reeds verrichte betaling met betrekking tot de door U geannuleerde (indien van toepassing: deel van de) Order, terug. Indien U wel akkoord gegaan bent met de U aangeboden latere afleveringstermijn of u heeft de overschreden leveringstermijn van 30 dagen geaccepteerd, kunt U de Order uitsluitend annuleren door uitoefening van het in artikel 8 omschreven herroepingsrecht.

Het risico voor verlies van of schade aan de af te leveren Producten gaat op U over vanaf het moment dat U of een door U aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten heeft ontvangen. Indien U een derde aanwijst voor ontvangst van de Producten, dient U dit vooraf aan HP te hebben doorgegeven via het in de Orderbevestiging genoemde e-mailadres of het in de orderbevestiging genoemde postadres, en pas nadat HP aan U heeft bevestigd dat de betreffende derde de Producten namens U in ontvangst zal nemen, zal de vervoerder de Producten aan deze door U aangewezen derde afleveren. U dient de afgeleverde Producten zo spoedig mogelijk na aflevering te controleren op volledigheid, juistheid en eventuele beschadigingen, en dit onverwijld aan HP door te geven indien hier sprake van is via het in de Orderbevestiging genoemde e-mailadres of het in de orderbevestiging genoemde postadres.

De eigendom van de Producten die onderdeel vormen van de Order, uitgezonderd software, gaat op U over na ontvangst door HP van volledige betaling van die Producten. Ten aanzien van eventuele software die onderdeel vormt van de Order, ontvangt U uit sluitend een gebruiksrecht op basis van de licentievoorwaarden van HP en/of derden die van toepassing zijn op de betreffende software.

6. Prijs en Betaling. Prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen en kosten (daaronder begrepen installatie, transport en handling), tenzij anders aangegeven in de HP Store of telefonisch. HP heeft geen systeem beschikbaar waarmee U, indien u buiten de Europese Unie woont en in Nederland bij de HP Store Producten koopt, de op die aankopen betrekking hebbende en eveneens door u betaalde BTW, terug kunt krijgen indien U deze Producten buiten de Europese Unie brengt. HP behoudt zich het recht voor om prijzen en kortingen in de HP Store op ieder moment te wijzigen. U kunt betaling aan HP van Uw Order op de navolgende wijzen voldoen: per (i) credit card (MasterCard, Visa, American Express), (ii) PayPal, (iii) iDeal en (iv) bankoverschrijving. Indien U met credit card of Paypal betaald, zal Uw credit card of Paypal-rekening voor het volledige factuurbedrag worden belast nadat de fraudecontrole die HP uitvoert of laat uitvoeren ten aanzien van credit card- en Paypal-betalingen, met goed gevolg is doorlopen. Indien U in aanmerking komt voor HP OpenInvoice, komt U overeen alle factuurbedragen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum van HP te voldoen. HP behoudt zich het recht voor om krediet- en/of betalingscondities aan te passen indien Uw financiële positie, Uw eerdere betalingsgedrag jegens HP of anderszins, daartoe naar redelijk oordeel van HP, aanleiding geeft. HP kan de uitvoering van lopende Orders of Diensten opschorten, of annuleren, wanneer U nalaat de verschuldigde betalingen tijdig te voldoen. Het is niet toegestaan om een tegenvordering of andere vorm van verrekening, toe te passen en op enig opeisbaar bedrag in mindering te brengen, tenzij U schriftelijke toestemming van HP heeft ontvangen.

Bent U een consument, dan vormen de prijzen zoals getoond in de HP Store en in uw bestelmandje of telefonisch aan U verstrekt, inclusief daar genoemde eventuele bijkomende belastingen, heffingen en kosten, en zoals ook bevestigd in de Orderbevestiging, voor U het bedrag dat U met betrekking tot Uw Order HP verschuldigd bent. U stemt er mee in dat HP de factuur die op de Order betrekking heeft, naar het door U opgegeven e-mailadres in Adobe PDF-formaat te verzenden, tenzij u aangeeft tijdens het Orderproces dat U de factuur in papieren vorm wenst te ontvangen. Indien u niet over het computerprogramma Adobe Reader beschikt om de elektronische factuur mee te openen, kunt u dit programma downloaden door hier op te klikken.

7. Garanties. Alle aan U geleverde Producten met het HP-merk worden gedekt door de beperkte garantiebepalingen van HP die met de producten meegeleverd worden of anderszins ter beschikking worden gesteld. De garantietermijn ten aanzien van Producten gaat in op de afleverdatum. Ten aanzien van softwareproducten met het HP-merk garandeert HP dat deze softwareproducten wezenlijk voldoen aan de bijbehorende productspecificaties, en op het moment van aflevering of, in geval van aflevering via downloaden, op het moment dat het te downloaden bestand klaar wordt gezet ter download op de server van HP, vrij van virussen, trojans, malware en andere kwaadaardige softwarecode zijn. De garantietermijn voor softwareproducten met het HP-merk is negentig (90) dagen, tenzij anders gespecificeerd. HP garandeert niet dat de werking van softwareproducten met het HP-merk of van derden, zonder storingen zal functioneren, vrij van fouten zal zijn, of dat softwareproducten zullen werken in andere combinaties van hardware en software dan door HP in de betreffende productspecificaties wordt aangegeven. Voor door HP geleverde hardware Producten en software(Producten) van derden (andere fabrikanten of derde-leveranciers die licentiegever zijn) die op enigerlei wijze onderdeel van de Order uitmaken, die aldus niet het HP-merk dragen, gelden de garantiebepalingen zoals afgegeven door de betreffende fabrikant en/of derde-leverancier daarvan. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst HP alle overige niet in deze Overeenkomst genoemde garanties, van de hand. In geval Uw Product defect of beschadigd raakt, kunt U contact opnemen met de HP Store Customer Service via het in de Orderbevestiging en in de HP Store genoemde telefoonnummer of e-mailadres. Het HP Store Customer Service team zal dan onderzoeken en bepalen of uw defecte of beschadigde Product voor reparatie of vervanging onder garantie in aanmerking komt of niet.

Op Producten met het HP-merk is een Dead-On-Arrival (“DOA”) regeling van toepassing gedurende 30 dagen na aflevering van deze Producten. Van een DOA is sprake indien een Product een duidelijk waarneembaar en voor HP reproduceerbaar technisch mankement vertoont dat de goede werking van het betreffende Product belemmert. Indien U binnen 30 dagen na aflevering van het bestelde Product met het HP-merk, vermoed dat het betreffende Product DOA is, kunt U contact opnemen met HP Tech Support via het in de Orderbevestiging vermelde e-mailadres en telefoonnummer. Indien HP Tech Support eveneens constateert dat er sprake is van een DOA ten aanzien van het aan U geleverde Product met het HP-merk, zal HP, naar uw keuze, het betreffende Product vervangen dan wel, onder inname van het betreffende Product inclusief alle meegeleverde verpakkingen, accessoires en documenten, het aankoopbedrag van het betreffende Product aan u restitueren.

Bent u een consument, dan heeft U recht op de wettelijke garantie ten aanzien van de aan U geleverde Producten, zoals hieronder beschreven. Indien het door HP geleverde Product niet de eigenschappen bezit die U, mede gelet op de aard van het Product en de mededelingen die HP over het Product heeft gedaan, mocht verwachten op grond van de Overeenkomst, beantwoord de geleverde zaak niet aan de Overeenkomst, tenzij het U ten tijden van het sluiten van de Overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering van het Product openbaart, dan wordt vermoed dat het betreffende Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, tenzij de aard van het Product of de afwijking zich daartegen verzet. Indien de afwijking van het overeengekomene zich na een termijn van 6 maanden na aflevering van het Product openbaart, is het aan U als koper om aan te tonen dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. U dient HP binnen bekwame tijd op de hoogte te stellen van het feit dat het geleverde Product niet aan het overeengekomene voldoet. Indien het aan U geleverde Product inderdaad een afwijking van het overeengekomene bevat, heeft u, met inachtneming van het bovenstaande, recht op (i) aflevering van het ontbrekende; of (ii) herstel of vervanging van het geleverde Product, tenzij dit onmogelijk is of van HP niet (in redelijkheid) kan worden gevergd. Indien herstel of vervanging niet mogelijk of redelijk blijkt of HP daarin tekortschiet, heeft U als de koper de bevoegdheid om (i) de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van hetgeen is overeengekomen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; of (ii) de koopprijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van hetgeen is overeengekomen. Indien het aan U geleverde Product naar HP terugstuurt, en na testen door HP blijkt er geen afwijking van het overeengekomene geconstateerd te kunnen worden door HP, zullen de daarmee verband houdende kosten die HP heeft moeten maken, aan U in rekening worden gebracht.

De eventueel op het Product van toepassing zijnde commerciële garantie doet niets af aan Uw rechten als consument op de wettelijke garantie ten aanzien van het Product.

Indien U aanvullende supportdiensten (“HP Care Pack”) heeft aangeschaft in Uw Order, kunt U per HP producttype de volledige beschrijving van de HP Care Pack inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, raadplegen en bewaren door hier op te klikken.

8. Bedenktijd en ontbinding. U heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen (“Bedenktijd”). Deze Bedenktijd gaat voor Producten in op de dag na ontvangst van het Product door U of door een door U aangewezen derde, en voor Diensten op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Indien HP echter reeds is begonnen met het uitvoeren van de Diensten op uw verzoek binnen 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst, vervalt u recht op de Bedenktijd.

Tijdens de Bedenktijd dient U als een goed huisvader met de Producten en de bijbehorende verpakkingen, om te gaan. U bent uit hoofde van de Bedenktijd slechts gerechtigd om de Producten in die mate uit te pakken of te gebruiken, voor zover dat noodzakelijk is om in redelijkheid te kunnen beoordelen of U de Producten wenst te behouden of niet.

Indien U gebruik wenst te maken van Uw recht tot ontbinding binnen de Bedenktijd, kunt U dat kenbaar maken aan HP door middel van het invullen van het formulier Verzoek tot Ontbinding Overeenkomst (klik hier om dit formulier te downloaden) of door een e-mail te sturen naar nlstore.postsales@hp.com, waarna HP contact met U op zal nemen. U kunt het ingevulde formulier Verzoek tot Ontbinding Overeenkomst per e-mail naar HP terugsturen aan nlstore.postsales@hp.com of per voldoende gefrankeerde reguliere post naar het volgende adres: HP Nederland B.V., Attn: PPS HP Store manager Netherlands, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen.

NB: het formulier Verzoek tot Ontbinding Overeenkomst is uitsluitend bedoeld voor ontbinding van de overeenkomst tijdens de Bedenktijd. Indien U om een andere reden een Product naar HP wenst terug te sturen, dient u eerst per e-mail of telefonisch contact met het HP Customer Relations Team op te nemen zoals beschreven in de e-mail met de Orderbevestiging die U van HP heeft ontvangen en/of in de contactinformatie onderaan de HP Store.

De op grond van de Bedenktijd te retourneren Producten dienen inclusief alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan HP geretourneerd te worden. U kunt voor wat betreft de retourzending van de Producten kiezen uit een door HP aangeboden kosteloze pick-up service of door zelf en voor eigen kosten zorg te dragen voor verzending van de Producten naar HP naar het in de Orderbevestiging vermelde adres. Nadat HP de retour gezonden Producten van U heeft ontvangen in volledige en onbeschadigde staat, zal HP het door U betaalde aankoopbedrag inclusief eventuele door U aan HP betaalde verzendkosten, aan U restitueren binnen bekwame tijd maar ten minste binnen 30 (dertig) dagen na retourzending of inroeping van ontbinding van de Overeenkomst op grond van de Bedenktermijn.

De navolgende Producten zijn uitgesloten van de Bedenktermijn: (i) Producten die door HP tot stand zijn gebracht overeenkomstig Uw specificaties; en (ii) computersoftware, inktcartridges, tonercassettes en audio- en video-opnamen waarvan U de verzegeling heeft verbroken of waarvan de verpakking is geopend of die is/zijn geïnstalleerd of geregistreerd. Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van U, is begonnen voordat de Bedenktermijn is verstreken, zijn eveneens uitgesloten van de Bedenktermijn.

9. Privacy en persoonsgegevens. HP zal haar verplichtingen op grond van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, nakomen. HP zal in verband met de HP Store en/of telefonisch contact van U ontvangen informatie waarmee wij u persoonlijk identificeren of kunnen identificeren ("Persoonsgegevens"), niet op enige andere wijze gebruiken dan bepaald in onze privacyverklaring [make clickable hyperlink] ("Privacyverklaring") waarmee u tijdens het Orderproces in de HP Store akkoord bent gegaan en waarnaar tevens is gerefereerd in de Orderbevestiging. Wanneer u ten behoeve van uw Order Uw persoonsgegevens verstrekt aan HP, stemt u ermee in dat HP uw Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring teneinde uw Order uit te voeren. U zult te allen tijde houder van de Persoonsgegevens blijven.

10. Rechten van de intellectuele eigendom en inbreuk daarop. Op grond van de Overeenkomst zal geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaatsvinden.Op grond van de Overeenkomst zal geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaatsvinden.

HP zal zich verweren tegen vorderingen tegen U en/of deze afwikkelen, indien wordt beweerd dat een Product of Dienst met het HP-merk die op grond van deze Overeenkomst wordt geleverd, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. HP is daarbij afhankelijk van de onverwijlde kennisgeving door U van de vordering en medewerking van U bij het voeren van verweer door HP. HP mag naar eigen keuze het Product of de Dienst zodanig wijzigen dat deze geen inbreuk meer maakt en wezenlijk gelijkwaardig is, dan wel een rechtsgeldige licentie verwerven. Indien deze mogelijkheden niet beschikbaar zijn, zal HP het bedrag dat voor het betreffende Product, dan wel de waarde na afschrijving, het reeds betaalde bedrag aan U terugstorten. HP is niet verantwoordelijk voor vorderingen voortkomend uit enig onbevoegd gebruik van de Producten of Diensten met het HP-merk.

11. Softwarelicenties. Op alle software die als separaat Product wordt besteld, of die meegeleverd wordt met of als onderdeel van Producten en/of Diensten, zijn softwarelicentiebepalingen van toepassing die het toegestane gebruik van die software regelen. Software zoals bedoelt in dit artikel 11 kan zijn software met het HP-merk en software van andere fabrikanten of derde-leveranciers die licentiegever zijn, derhalve dus software niet met het HP-merk.

Deze softwarelicentiebepalingen worden u getoond bij het starten van de software, of bij het downloaden of activeren van de software, of worden in fysieke vorm meegeleverd met de Order. U dient akkoord te gaan met deze softwarelicentiebepalingen alvorens u rechtmatig gebruik kunt maken van de betreffende software. Voor wat betreft garantieclaims op software van andere fabrikanten of derde-leveranciers die licentiegever zijn, dient u zich direct te wenden tot de betreffende fabrikant of derde-leverancier.

Voor alle software die op enigerlei wijze onderdeel uitmaakt van de Order, geldt dat U (i) een niet-exclusieve gebruikslicentie verkrijgt die niet overdraagbaar is; (ii) de software waarop de licentie betrekking heeft, niet mag kopiëren naar of deze beschikbaar stellen op enig openbaar extern gedistribueerd netwerk; (ii) de software niet mag kopiëren, behalve indien ten behoeve van het vervaardigen van een reservekopie, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren, ontsleutelen, decompileren, afgeleide werken hiervan vervaardigen, cederen, aan anderen ter beschikking stellen of op enige andere wijze over te dragen of te bezwaren, tenzij dit wettelijk is toegestaan, in welk geval U aan HP of aan de betreffende fabrikant/derde-leverancier van die software naar redelijkheid gedetailleerde informatie over deze activiteiten zal verstrekken.

HP garandeert niet dat de werking van software die op enigerlei wijze onderdeel is van de Order, met het HP-merk of van derden, zonder storingen zal functioneren, vrij van fouten zal zijn, of dat softwareproducten zullen werken in andere combinaties van hardware en software dan door HP in de relevante softwarespecificaties aangegeven. HP is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van software die op enigerlei wijze onderdeel is van de Order noch van data die in combinatie met Producten en Diensten wordt gegenereerd en opgeslagen. HP raadt u van harte aan om geregeld een back-up van uw data te maken.

12.E-vouchers..HP kan van tijd tot tijd elektronische vouchers en andere kortingscodes aanbieden die kunnen worden ingewisseld bij HP Store (" e-vouchers "). e-vouchers worden bepaald door de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de e-voucher en ter beschikking worden gesteld aan de klant. Elke e-voucher die in de HP Store wordt ingewisseld, wordt (direct of indirect) door HP aan de klant geleverd zonder [extra] kosten en is niet-inwisselbaar, niet-overdraagbaar en biedt geen alternatief voor contant geld.

13. Exportcontrole. Diensten en Producten die uit hoofde van deze Overeenkomst worden geleverd, inclusief eventuele technologie en software die daarin is verwerkt of er onderdeel van uitmaakt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen/intern gebruik door U en niet voor wederverkoop. Ingeval U Producten die volgens deze voorwaarden worden geleverd, exporteert, importeert of anderszins overdraagt, zult U uitsluitend verantwoordelijk zijn voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving en voor het verkrijgen van de vereiste export- of importvergunningen. Het is op grond van deze geldende wet- en regelgeving mogelijk dat een Product of Dienst niet mag worden verkocht, verhuurd of overgedragen aan landen, eindgebruikers of een eindgebruik waarvoor beperkingen gelden. HP kan de uitvoering op grond van deze Overeenkomst opschorten, voor zover dit vereist is op grond van wetgeving die voor één der Partijen geldt.

14. Aansprakelijkheidsbeperking. De totale en maximale aansprakelijkheid van HP onder de Overeenkomst, voor schade die U lijdt ten gevolge van het kopen van Producten en/of Diensten van HP via de HP Store en/of via telefonische verkoop, is beperkt tot het door U voor de desbetreffende Order aan HP te betalen bedrag. Zowel U als HP zullen nimmer aansprakelijk zijn voor verlies van inkomsten of winst, downtime-kosten, claims van derden, verlies of beschadiging van data of overige indirecte, buitengewone of gevolgschade of -kosten. Ieder der Partijen is echter onbeperkt aansprakelijkheid voor (i) onbevoegd gebruik van de intellectuele eigendom (ii) schade ten gevolge van overlijden of lichamelijk letsel van personeel van de andere Partij veroorzaakt door nalatigheid of (iii) in geval van grove schuld of opzet. Bent U een consument, dan is de aansprakelijkheid van HP slechts beperkt voor zover het gevolgschade betreft, waaronder, maar niet beperkt tot verlies of beschadiging van data.

15. Overmacht. Geen der Partijen zal aansprakelijk zijn voor vertragingen in de uitvoering of het niet uitvoeren als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke invloed, met uitzondering van betalingsverplichtingen.

16. Beëindiging. Ieder der Partijen kan deze Overeenkomst schriftelijk opzeggen, in geval de andere Partij nalaat enige wezenlijke verplichting na te komen, en zulks niet herstelt na binnen een redelijke periode van de details schriftelijk in kennis gesteld te zijn. Ingeval een der Partijen insolvent wordt, niet meer in staat is schulden op de vervaldag te voldoen, faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard of wanneer een curator of bewindvoerder over haar bezittingen wordt aangesteld, kan de andere Partij de Overeenkomst beëindigen en niet nagekomen verplichtingen doen vervallen. Voorwaarden in de Overeenkomst, die naar hun aard na beëindiging of afloop van de Overeenkomst voortduren, zullen van kracht blijven totdat deze vervuld zijn en geldig blijven voor de respectievelijke opvolgers en toegestane cessionarissen van de beide Partijen.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eventuele geschillen uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Partijen komen overeen dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is op deze Overeenkomst.

18. Online Dispute Resolution (ODR) Graag maken wij u erop attent dat, indien u een probleem heeft met een HP product, dat niet door ons is opgelost, u toegang heeft tot het “Online Dispute Resolution (ODR) Platform, dat u kunt raadplegen via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr. Het ODR Platform is een web-based platform dat speciaal is ontwikkeld om consumenten, die goederen of diensten online hebben aangeschaft en problemen hebben met deze aankoop, te helpen. Consumenten kunnen via dit platform hun contractuele geschil voorleggen en daartoe de Alternative Dispute Resolution (ADR) procedure online volgen. Het ODR platform stuurt dergelijke geschillen uitsluitend door naar ADR organisaties die zijn opgenomen in de nationale lijsten van ADR organisaties, die handelen in overeenstemming met de bindende kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de ADR richtlijn.

Uiteraard staat het u ook vrij contact op te nemen met HP via het volgende e-mailadres: nlstore.postsales@hp.com

HP Business Club

HP Business Club - Lidmaatschap

Om in aanmerking te kunnen komen voor het lidmaatschap van het HP Business Club programma (“HP Business Club”), dient u een zakelijke koper te zijn, dat wil zeggen een koper die handelt uit hoofde van bedrijf of beroep en wiens onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland, en dient u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de HP Business Club voorwaarden. Indien u aan bovengenoemde 2 vereisten voldoet, kunt u zich inschrijven en aanmelden voor het lidmaatschap van de HP Business Club. Indien u door HP geaccepteerd wordt als lid van de HP Business Club, ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen in de HP Business Club.
Om onduidelijkheid te voorkomen: consumenten zijn nadrukkelijk uitgesloten van het lidmaatschap van de HP Business Club.

HP Business Club - Privacy

Bij uw inschrijving dient u HP actief toestemming te verlenen door middel van “opt-in” voor het versturen aan u in elektronische en niet-elektronische vorm van diverse aanbiedingen en nieuwsbrieven en dergelijke. U kunt de door u verleende toestemming inzien en desgewenst wijzigen door in te loggen in de HP Business Club, en uw profiel te raadplegen.

HP Business Club - Voordelen

U dient door HP geaccepteerd te zijn als lid en daarna ingelogd te zijn op de HP Business Club website, om van de exclusieve aanbiedingen voor leden van de HP Business Club, gebruik te kunnen maken. Deze exclusieve aanbiedingen zijn pas van kracht na uw eerste aankoop in de HP Store als lid van de HP Business Club. HP behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, om aan u als lid van de HP Business Club gerichte aanbiedingen, te allen tijde te wijzigen en/of in te trekken zonder dat u daarover vooraf door HP geïnformeerd wordt. HP Business Club aanbiedingen zijn niet te combineren in een aankoop met eventuele andere kortingen of andere aktievoordelen inclusief die uit hoofde van het HP Employee Purchase Program of een ander speciaal HP Store programma.

HP Business Club - Beëindiging; wijzigingen

U kunt uw lidmaatschap van de HP Business Club te allen tijde beëindigen door dit per e-mail of telefonisch kenbaar te maken aan het HP Store Support Team, waarna HP uw beëindiging binnen maximaal 4 weken zal verwerken en afronden. Voor de contactgegevens van het HP Store Support Team verwijzen wij u naar de bevestigingse-mail die u ontvangen heeft na acceptatie door HP van uw lidmaatschapsaanvraag. Nadat de beëindiging van uw lidmaatschap is afgerond, zult u geen toegang meer hebben tot de HP Business Club en geen gebruik meer kunnen maken van HP Business Club aanbiedingen. Indien u niet meer voldoet aan de vereisten van het lidmaatschap, dient u dit zo spoedig mogelijk aan HP te melden en uw lidmaatschap te beëindigen. Vanaf het moment dat u niet meer voldoet aan de vereisten van het lidmaatschap, heeft u geen recht meer om gebruik te maken van de HP Business Club en de daaraan gerelateerde aanbiedingen.
Misbruik van de HP Business Club, waaronder, maar niet beperkt tot, het niet voldoen aan de HP Business Club voorwaarden of het op enigerlei wijze omzeilen van deze voorwaarden, is niet toegestaan en kan, naar eigen inzicht van HP, leiden tot directe beëindiging van uw lidmaatschap van de HP Business Club en volledige uitsluiting voor de toekomst van lidmaatschap van de HP Business Club en vergelijkbare programma’s. HP behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, het HP Business Club programma te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling aan u, te wijzigen en/of te beëindigen voor alle of individuele deelnemers, en dergelijke wijzigingen en/of beëindigingen zijn altijd definitief.
De hier vermelde HP Business Club voorwaarden zijn specifiek bedoeld voor de HP Business Club, en alle andere HP Store en HP verkoop- en supportvoorwaarden zijn onverlet van kracht op aanbiedingen en aankopen via de HP Business Club en de HP Store.

HP Nederland B.V. , Mei 2019.

Download de Algemene Voorwaarden

Herroepingsrecht

Bedenktijd en ontbinding

U heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen (“Bedenktijd”). Deze Bedenktijd gaat voor Producten in op de dag na ontvangst van het Product door U of door een door U aangewezen derde, en voor Diensten op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Indien HP echter reeds is begonnen met het uitvoeren van de Diensten op uw verzoek binnen 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst, vervalt u recht op de Bedenktijd. Tijdens de Bedenktijd dient U als een goed huisvader met de Producten en de bijbehorende verpakkingen, om te gaan. U bent uit hoofde van de Bedenktijd slechts gerechtigd om de Producten in die mate uit te pakken of te gebruiken, voor zover dat noodzakelijk is om in redelijkheid te kunnen beoordelen of U de Producten wenst te behouden of niet.

Indien U gebruik wenst te maken van Uw recht tot ontbinding binnen de Bedenktijd, kunt U dat kenbaar maken aan HP door middel van het invullen van het formulier Verzoek tot Ontbinding Overeenkomst (klik hier om dit formulier te downloaden) of door een e-mail te sturen naar nlstore.postsales@hp.com waarna HP contact met U op zal nemen. U kunt het formulier Verzoek tot Ontbinding Overeenkomst per e-mail naar HP terugsturen aan nlstore.postsales@hp.com of per voldoende gefrankeerde reguliere post naar het volgende adres: Hewlett-Packard Nederland B.V., Attn: PPS HP Store manager Netherlands, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen. NB: het formulier Verzoek tot Ontbinding Overeenkomst is uitsluitend bedoeld voor ontbinding van de overeenkomst tijdens de Bedenktijd. Indien U om een andere reden een Product naar HP wenst terug te sturen, dient u eerst per e-mail of telefonisch contact met het HP Customer Relations Team op te nemen zoals beschreven in de e-mail met de Orderbevestiging die U van HP heeft ontvangen en/of in de contactinformatie onderaan de HP Store. De op grond van de Bedenktijd te retourneren Producten dienen inclusief alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan HP geretourneerd te worden.

U kunt voor wat betreft de retourzending van de Producten kiezen uit een door HP aangeboden kosteloze pick-up service of door zelf en voor eigen kosten zorg te dragen voor verzending van de Producten naar HP naar het in de Orderbevestiging vermelde adres. Nadat HP de retour gezonden Producten van U heeft ontvangen in volledige en onbeschadigde staat, zal HP het door U betaalde aankoopbedrag inclusief eventuele door U aan HP betaalde verzendkosten, aan U restitueren binnen bekwame tijd maar ten minste binnen 30 (dertig) dagen na retourzending of inroeping van ontbinding van de Overeenkomst op grond van de Bedenktermijn. De navolgende Producten zijn uitgesloten van de Bedenktermijn: (i) Producten die door HP tot stand zijn gebracht overeenkomstig Uw specificaties; en (ii) computersoftware, inktcartridges, tonercassettes en audio- en video-opnamen waarvan U de verzegeling heeft verbroken of waarvan de verpakking is geopend of die is/zijn geïnstalleerd of geregistreerd. Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van U, is begonnen voordat de Bedenktermijn is verstreken, zijn eveneens uitgesloten van de Bedenktermijn.

Beschrijving Garantie

Garanties

Bent u een consument, dan heeft U recht op de wettelijke garantie ten aanzien van de aan U geleverde Producten, zoals hieronder beschreven. Indien het door HP geleverde Product niet de eigenschappen bezit die U, mede gelet op de aard van het Product en de mededelingen die HP over het Product heeft gedaan, mocht verwachten op grond van de Overeenkomst, beantwoord de geleverde zaak niet aan de Overeenkomst, tenzij het U ten tijden van het sluiten van de Overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

Indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering van het Product openbaart, dan wordt vermoed dat het betreffende Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, tenzij de aard van het Product of de afwijking zich daartegen verzet. Indien de afwijking van het overeengekomene zich na een termijn van 6 maanden na aflevering van het Product openbaart, is het aan U als koper om aan te tonen dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. U dient HP binnen bekwame tijd op de hoogte te stellen van het feit dat het geleverde Product niet aan het overeengekomene voldoet. Indien het aan U geleverde Product inderdaad een afwijking van het overeengekomene bevat, heeft u, met inachtneming van het bovenstaande, recht op (i) aflevering van het ontbrekende; of (ii) herstel of vervanging van het geleverde Product, tenzij dit onmogelijk is of van HP niet (in redelijkheid) kan worden gevergd.

Indien herstel of vervanging niet mogelijk of redelijk blijkt of HP daarin tekortschiet, heeft U als de koper de bevoegdheid om (i) de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van hetgeen is overeengekomen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; of (ii) de koopprijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van hetgeen is overeengekomen. Indien het aan U geleverde Product naar HP terugstuurt, en na testen door HP blijkt er geen afwijking van het overeengekomene geconstateerd te kunnen worden door HP, zullen de daarmee verband houdende kosten die HP heeft moeten maken, aan U in rekening worden gebracht.

De eventueel op het Product van toepassing zijnde commerciële garantie doet niets af aan Uw rechten als consument op de wettelijke garantie ten aanzien van het Product.

HP Store Klachtenregeling

Klachten en de afhandeling daarvan

Indien u als klant van de HP Store een klacht heeft over de wijze waarop u behandeld werd of over het functioneren van de HP Store in het algemeen, kunt u daartoe een klacht indienen.

Wij verzoeken u in dat geval vriendelijk om uw klacht zo gedetailleerd mogelijk aan HP Store kenbaar te maken op één van de volgende manieren:

HP zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht, contact met u opnemen op de door u aangegeven wijze en de inhoud van de klacht met u bespreken.

  • Per e-mail aan nlstore.postsales@hp.com;
  • Per brief via voldoende gefrankeerde reguliere post aan Hewlett-Packard Nederland B.V., Attn: PPS HP Store manager Netherlands, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen;
  • Telefonisch via telefoonnummer 020-654 5214.

In uw klacht dient u tevens op te geven op welke van de drie hierboven weergegeven wijzen HP na ontvangst van uw klacht, contact met u op dient te nemen voor verdere afhandeling van uw klacht.

HP zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht, contact met u opnemen op de door u aangegeven wijze en de inhoud van de klacht met u bespreken.

HP privacyverklaring

HP erkent het fundamentele belang van privacy, veiligheid en databescherming voor onze klanten en partners overal ter wereld. Als mondiaal bedrijf met grensoverschrijdende juridische entiteiten, bedrijfsprocessen, bestuursstructuren en technische systemen streven wij ernaar bij al onze activiteiten bescherming te bieden die het wettelijke minimum overschrijdt en hanteren wij consistente, strenge beleidsregels en procedures.

Deze Privacyverklaring informeert u over onze privacypraktijk en over de keuzes die u kunt maken rond de manier waarop wij informatie over u verzamelen en gebruiken, inclusief informatie die verzameld wordt bij uw online-activiteit, apparatuurgebruik en informatie die aan HP verstrekt is ten behoeve van personeelswerving en personeelsbeleid. Deze Privacyverklaring geldt voor alle HP bedrijven en alle websites, domeinen, diensten, applicaties en producten van HP en van onze dochterondernemingen (gezamenlijk 'HP Services' genoemd).

Deze Privacyverklaring geldt niet voor applicaties, producten, diensten, websites of socialmediafuncties van derden die kunnen worden benaderd via links die wij ter informatie of voor uw gemak op onze HP Services aanbieden. Wanneer u die links volgt, verlaat u de HP Services en kan informatie over u worden verzameld of gedeeld door een derde partij. Wij hebben geen controle over deze websites van derden, noch over hun privacybeleid, dat kan afwijken van het onze. Websites van derden worden niet door ons ondersteund of aanbevolen. Wij raden u aan altijd het privacybeleid te lezen van alle websites die u bezoekt voordat u toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.

Gebruik deze links https://ssl.www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy.html om naar de juiste land- or service-specifieke aanvullingen op de Privacyverklaring te gaan. Indien de tekst van een vertaalde versie van de Privacyverklaring afwijkt van die van de Engelse versie, geldt de Engelse tekst.

 Email: HP Store klantenservice

 Contacteer HP Store klantenservice

?

Btw schakelaar

Bekijk onze producten inclusief of exclusief btw

TE LANGE INACTIVITEIT

Voor uw veiligheid wordt u binnen 5 minuten uitgelogd, tenzij u klikt op "doorgaan met sessie"

U BENT UITGELOGD

Voor uw veiligheid bent u automatisch uitgelogd van uw HP Online Store account. Klik op onderstaande knop om weer in te loggen.