- Dont forget to SMILE

Praat met een specialist over dit product.

020 654 5215*

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Medewerkers Store.

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Medewerkers Store.

Bedankt voor je aanmelding, {{firstName}}. Welkom bij de HP Student Store!

{{firstName}}, u heeft zich met succes geregistreerd voor de HP Friends & Family Store.

Hartelijk dank – je bent nu geabonneerd op onze nieuwsbrief

Error

U heeft uw HP Online Store account gecreërd. Welkom!

Welkom {{firstName}}! U bent nu lid van de HP Online Store

 

Live it. Love it. Print it.

Win een HP Sprocket!

Tijd totdat de actie stopt

Helaas, deze actie is afgelopen

 

Win een HP Sprocket!

Upload voor 3 september 2017 je leukste vakantiefoto op Instagram met #HPSprocketzomer en maak kans op 1 van de 3 HP Sprockets.

Direct. Deelbaar. Plezier.

Bewaar de leuke momenten met je vrienden op foto's of stickers van 5x7,5 cm die je direct kunt delen.

Draadloze PC
Draadloze PC

Surf op het web zonder kabels; maak verbinding met draadloze printers en andere apparaten

Printen
Printen

 • Afdrukken
 • 5,0 x 7,6 cm
 • Bluetooth 3.0

€ 119,00

incl. btw

€ 30,00

incl. btw

Actievoorwaarden

 

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “HP Sprocket zomeractie” (de “Actie”) van HP Nederland B.V. (“HP”) met betrekking tot de verloting van in totaal 3 HP Sprocket printers (“De Prijs”), onder de personen die een foto hebben gedeeld met als hashtag #hpsprocketzomer via Instagram. (“Deelnemer/Deelnemers”). De winkelwaarde van de HP Sprocket printer is 149,99 EURO inclusief BTW (“de Prijs”).

 

 1. Actie en Prijzen

HP verloot onder de Deelnemers aan de Actie in totaal 3 HP Sprocket printers. Om deel te nemen aan de verloting dient de Deelnemer een foto op zijn of haar Instagram account te uploaden met vermelding van de volgende hashtag: #hpsprocketzomer. Dit kan tot 3 september 2017 23.59 uur. Het Instagram account van de Deelnemer dient op openbaar te staan. De verloting zal plaatsvinden op 4 september 2017.

 

Bekendmaking van de winnaar vindt plaats doordat HP op maandag 4 september 2017. Bekendmaking van de Winaar vindt plaats op maandag 4 september middels een persoonlijk bericht van HP op het Instagram account van de deelnemer. De winnaar dient zich vervolgens binnen 1 week na ontvangst per e-mail te melden en de adresgegevens te verstrekken voor het versturen van de Prijs. Neemt de winnaar van de prijs niet binnen deze tijd contact op, dan zal HP overgaan tot een nieuwe verloting en vervalt de aanspraak op de Prijs van de eerder benaderde winnaar.

 

Het staat de Deelnemer uiteraard vrij om wel of geen gebruik te maken van het in ontvangst nemen van de Prijs.

 

De winnaar van de Prijs gaat ermee akkoord dat zijn/haar foto en/of naam en woonplaats na afloop wordt gepubliceerd op de wall van de HP Nederland Facebook pagina: www.facebook.com/HPNederland dan wel op andere door HP ingezette en gebruikelijke social media kanalen.

 

Het recht op de Prijs is niet overdraagbaar aan derden. De Deelnemer heeft evenmin recht op betaling van de waarde van de Prijs in contant geld. HP behoudt zich het recht voor om een Prijs te vervangen door een andere prijs van dezelfde of grotere waarde indien de oorspronkelijk aangeboden Prijs niet voorhanden is, als gevolg van onvoorziene omstandigheden of vanwege een oorzaak waar HP redelijkerwijs geen invloed op heeft.

Het winnen van een Prijs is uitgesloten voor medewerkers van HP Nederland B.V., alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

 

 

 1. Actievoorwaarden

Deelnemers gaan door deelname aan deze actie automatisch akkoord met de inhoud van de onderhavige Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden worden op verzoek aan Deelnemer per e-mail toegestuurd.

Door de Actievoorwaarden te aanvaarden en deel te nemen aan de actie, gaat u tevens akkoord met het privacybeleid van HP: http://www8.hp.com/nl/nl/privacy/privacy.html.

Door aanvaarding van de Actievoorwaarden bevestigt u dat u voldoet aan de deelnamevoorwaarden en dat u de Prijs kunt opeisen, indien u beschikt over een geldige legitimatie. HP kan u verzoeken aan te tonen dat u gerechtigd bent tot deelname aan de actie.

 1. Minderjarigen

Deelnemer verklaart door deelname aan deze actie 16 jaar of ouder te zijn. Indien de Deelnemer onder de 16 jaar is heeft HP het recht op het ontzeggen van de Prijs.


 1. Persoonlijke gegevens

Deelnemer geeft door deelname aan de actie toestemming aan HP om de persoonlijke gegevens van Deelnemer te gebruiken voor de registratie van een profiel op de HP Store, de administratie rondom deze actie en eventueel andere doeleinden waarvoor toestemming is gegeven, waaronder doch niet uitsluitend het eventueel publiceren van de naam, foto en woonplaats van de Deelnemer op haar website en/of andere door HP Nederland ingezette (sociale) media, indien Deelnemer de winnaar van een Prijs is.

 

HP gebruikt de verkregen persoonlijke gegevens van Deelnemers die beschikbaar zijn door deelname aan de actie, voor de administratie en de deelname van de actie. Dit is in overeenstemming met onze Privacyverklaring: http://www8.hp.com/ch/de/privacy/privacy.html.

Op verzoek kunt u de door HP verzamelde persoonsgegevens ontvangen, herzien, verwijderen en blokkeren door op deze link te klikken: https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=3394. Mocht u, nadat u uw toestemming hebt gegeven, op enig moment bezwaar willen maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw toestemming zonder opgaaf van redenen herroepen via de bovenstaande link.

 1. Annulering, uitstel, wijziging

HP behoudt zich het recht voor de actie, geheel of gedeeltelijk, op elk willekeurig moment en zonder voorafgaande aankondiging te annuleren, beëindigen, wijzigen of uit te stellen, zonder dat de Deelnemer recht heeft op enige vorm van compensatie. In geval HP voor die annulering, uitstel of wijziging aantoonbare en ernstige redenen heeft.

 

 1. Uitsluitingen en aansprakelijkheid

HP is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade bij de Deelnemer die het gevolg is van deelname aan de actie.

 

HP is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan personen en/of eigendommen, ontstaan als gevolg van het gebruik van de Prijs en/of gebreken aan de Prijs. HP verleent garantie op de door haar uitgekeerde Prijs, zoals weergegeven in de meegeleverde productomschrijving.

 

De Deelnemers garanderen dat de in het kader van de Actie geplaatste foto’s geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud van de inzending niet in strijd is met de wet, de goede zeden en onder meer geen dicriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden bevat.

 

Door deelname aan de Actie verklaren de Deelnemers bekend te zijn met de inhoud van de Reclamecode Social Media. Voorst garanderen de Deelenmers dat zij zich zullen houden aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Nederlandse Reclame Code en de Reclamecode Social Media. De Nederlandse Reclame Code en Reclamecode Social Media kunnen weroden geraadpleegd via de website www.reclamecode.nl/nrc

 

 1. Belastingen

De Deelnemer die winnaar is van een Prijs, is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de betaling van eventueel verschuldigde belastingen, die het gevolg van zijn van het winnen van de Prijs, waaronder doch niet uitsluitend de verschuldigde kansspelbelasting.

 

 1. Slotbepalingen

Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Nederlands recht is van toepassing op deze actie en in geval van een geschil zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. HP Nederland B.V. handelt in overeenstemming met de bepalingen van de ’Gedragscode Promotionele Kansspelen’.

?

Btw schakelaar

Bekijk onze producten inclusief of exclusief btw

TE LANGE INACTIVITEIT

Voor uw veiligheid wordt u binnen 5 minuten uitgelogd, tenzij u klikt op "doorgaan met sessie"

U BENT UITGELOGD

Voor uw veiligheid bent u automatisch uitgelogd van uw HP Online Store account. Klik op onderstaande knop om weer in te loggen.